Тайлан мэдээ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ТАЙЛАН

  Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь ЗГ-ын 2015 оны 01 сарын 12-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолын дагуу шинэчилсэн бүтэц зохион байгуулалттайгаар...

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТАЙЛАНГЫН ХУРААНГУЙ

   НЭГ. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 1.1 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт: Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны /ЗГҮАХ/-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ