Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН...

Тус байгууллагад 2019 оны 1-р улирлын байдлаар бичгээр 4 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна.  Нийт ирсэн 4 өргөдөл нь байгууллагын албан хаагчдаас ирсэн ба...

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ,...

Тус байгууллагад 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар бичгээр 19 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна. Нийт ирсэн 19 өргөдлийн 5 нь иргэнээс, 14 нь...

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ,...

Тус байгууллагад 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар бичгээр 10 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна.             Нийт ирсэн 10 өргөдлийн 2 нь иргэнээс, 8...

2016 онд Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

2016 оны 4 дүгээр улиралын байдлаар тус газарт иргэд аж ахуйн нэгжээс 31 хүсэлт албан бичгээр ирүүлсэн. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гаргуулахаар...

Өргөдөл, гомдол санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын тайлан

Тус байгууллагад 2016 оны 1-р улирлын байдлаар Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гаргуулах хүсэлт 3, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан батлуулах 3,...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ