Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

2016 онд Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

2016 оны 4 дүгээр улиралын байдлаар тус газарт иргэд аж ахуйн нэгжээс 31 хүсэлт албан бичгээр ирүүлсэн. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гаргуулахаар...

Өргөдөл, гомдол санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын тайлан

Тус байгууллагад 2016 оны 1-р улирлын байдлаар Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гаргуулах хүсэлт 3, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан батлуулах 3,...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ