Эрхэм зорилго

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчны газар нь Ард иргэдийнхээ  эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг ногоон баримжаатайгаар байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, өнөө болон ирээдүй үеийнхний эрх ашгийн үүднээс байгаль орчныг хамгаалах,түүний нөөц баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсоороо нөхөн сэргээх боломжийг бүрдүүлэх хэрэгт орон нутгийн удирдлага,иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хамтын хүчин чармайлт санаачлагыг чиглүүлэх, салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилийг хангуулан ажиллахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна.