Байгууллагын танилцуулга

ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Ãîâüñ¿ìáýð àéìãèéí Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàçàð íü àíõ àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2004 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 27-íèé ºäðèéí À/103 äóãààð çàõèðàìæààð Áàéãàëü îð÷íû àëáà íýðòýéãýýð 3 îðîíòîîòîéãîîð áàéãóóëàãäñàí. Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2008 îíû 12 äóãààð ñàðûí 24-íèé ºäðèéí 67 äóãààð òîãòîîëîîð áàòàëñàí àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí åðºíõèé á¿òýö, îðîí òîî, óäèðäëàãûí á¿ä¿¿â÷èéí äàãóó 2009 îíîîñ Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàçàð íýðòýéãýýð /äîòðîî Óñ öàã óóð îð÷íû øèíæèëãýýíèé àëáàòàé/ áàéãóóëàãäñàí.Àéìãèéí íóòàã äýâñãýðò áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ, áàéãàëèéí áàÿëãèéã çîõèñòîé àøèãëàõ, íºõºí ñýðãýýõ, òàëààð ÿâóóëæ áàéãàà òºðèéí áîäëîãî øèéäâýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ¿¿ðýã á¿õèé òºðèéí çàõèðãààíû îðîí íóòãèéí áàéãóóëëàãà þì. Îäîî òóñ ãàçàð äàðãà, àõëàõ ìýðãýæèëòýí 1, ìýðãýæèëòýí 3, áàéãàëü õàìãààëàã÷ 3 нягтлан бодогч, жолооч íèéò 10 îðîí òîîòîé, харъяандаа сум дундын ойн ангитайгаар ажиллаж байна. Ойн анги нь дàðãà-1 òåõíèê÷ 1, æîëîî÷, туслах ажилтан 1, сахиул туслах ажилтан -2 ãýñýí 5 îðîí òîîòîéãîîð àæèëëàæ áàéíà.

̺í àéìãèéí õýìæýýíä 3  áàéãàëü õàìãààëàã÷, 11 èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷, Áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ ÷èãëýëèéí 3 ÒÁÁ ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà.Áèäíèé äóíä áàéãàëü îð÷íû ¿éëñýä àðèóí öàãààí õºäºëìºðºº çîðèóëæ àëäàð íýðýý äóóäóóëñàí ” БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ  ТЭРГҮҮН”-ий  àæèëòàíààð байгаль хамгаалагч Á.Ìàãñàð агсан,  байцаагч Ä.Ãàíçîðèã, идвэхитэн байгаль хамгаалагч Ñ¿ðýí-Óõíà, ТББ-н тэргүүн Ц. Дашдулам, МХГ-ын байцаагч Б.Ганбаяр, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн  Ц.Уранбаяр, Хээнций уул  нөхөрлөлийн ахлагч П.Гонгорбаатар,  байгаль хамгаалагч С.Түмэндэлгэр,  ойн ангийн жолооч Б. Эрдэнэбат   íàð  болон ” Аялал жуулчлалын салбарын  тэргүүний ажилтан” М. Анхбаяр òºðºí ãàðñàí юм.

 

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол улсын Засгийн газрын 2000 оны 181-р тогтоолоор баталсан аймгийн Засаг даргын тамгын газрын ерөнхий бүтэц, орон тоо, удирдлагын бүдүүвчийн дагуу Байгаль орчны алба 2004 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 4 îðîíòîîãîéãîîð байгуулагдан, МУ-ын Засгийн газрын 2008 оны 12 сарын 24-ны өдрийн 67 тоот тогтоолоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар /Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний албатай/ нэртэйгээр ажиллаж байгаад МУ-ын Засгийн газрын 2015 оны 08 дугаар тогтоолоор “Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар” нэртэйгээр дэргэдээ  / Сум дундын ойн ангитай / болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үндсэн зорилго

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн хууль тогтоомжийг харьяа нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх, байгаль хамгаалах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ногоон хөгжлийг дэлгэрүүлэх, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа, сав газрын захиргаа, ус цаг уурын шинжилгээний албаны ажилд дэмжлэг үзүүлэх, байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сургалт, сурталчилгааны ажлыг гүйцэтгэхэд оршино.

Байгууллагын үндсэн үүрэг

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, байгаль орчин, ногоон хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Засгийн газрын холбогдох агентлагууд, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын шийдвэрийг мэргэжил арга зүйн удирдлага болгон Усны сав газрын захиргаа, аймгийн Хөгжлийн бодлогын хэлтэстэй ажлын ажлын уялдааг ханган ажиллана.

Аймгийн хэмжээнд байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар тогтмол хангаж, хэрэглэгчдийг байгаль орчны мэдээллээр хангах тогтвортой хөгжлийн боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Газрын бүтэц, орон тоо

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар нь  газрын дарга-1, мэргэжилтэн-4, байгаль хамгаалагч-3, ня-бо-1, жолооч-1, үйлчлэгч-1 гэсэн нийт 11 хүний орон тоотойгоор дэргэдээ  Сум дундын ойн анги 5 орон тоотойгоор  үйл ажиллагаа явуулж байна.

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын утас:   70543063