.

ХАНДАЛТ
150238

Нэг. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн чиглэлээр төрийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах

 Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хүний аюулгүй байдлыг хангах сайн засаглал” хөтөлбөр, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын шийдвэрээр батлагдсан байгаль орчин, ногоон хөгжлийн чиглэлийн бодлогын баримт бичиг, “Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр”-т байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх талаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil