.

ХАНДАЛТ
150238

2016 оны 4 дүгээр улиралын байдлаар тус газарт иргэд аж ахуйн нэгжээс 31 хүсэлт албан бичгээр ирүүлсэн. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гаргуулахаар 7 аж ахуйн нэгж байгууллага, Байгаль орчны Менжментийн төлөвлөгөө батлуулахаар 10 ААНБ, Ус ашиглуулах дүгнэлт 4 ААНБ, Иргэдээс 3 хүсэлт, албан хаагчдаас 7 өргөдөл хүсэлт ирсэнээс шийдвэрлэлтийн явц 100% хувьтай байна.

Дэлгэрэнгүй...

       Тус байгууллагад 2016 оны 1-р улирлын байдлаар Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гаргуулах хүсэлт 3, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан батлуулах 3, Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах 2 хүсэлт, дотоод өргөдөл 1 тус тус ирсэн байна.

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil

Санал хүсэлт