.

ХАНДАЛТ
141269

2016 оны 04-р сарын 11-ний өдөр "Говьсүмбэр аймгийн ундны усны аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт аймгийн  хэлэлцүүлгийг Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Байгаль орчин, орчин аялал жуулчлалын газар хамтран зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...

           2016 оны 04-р сарын 11-ний өдөр "Говьсүмбэр аймгийн ундны усны аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт аймгийн  хэлэлцүүлгийг Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Байгаль орчин, орчин аялал жуулчлалын газар хамтран зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...

Усны тухай хуулийн дагуу ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах ажлын хүрээнд Шивээ-Овоо ХК, УС-ДУ ОНӨҮГ, Илчлэг-Шивээ ОНӨҮГ-ууд холбогдох байгууллагуудаар дүгнэлтээ гаргуулан гэрээ байгуулах шатандаа явж байна.

Дэлгэрэнгүй...

Ус-Ду ОНӨААТҮГ-ийн 2015 оны ус ашиглах гэрээг дүгнэлээ. Тухайн байгууллагын ус ашиглалтын тайлан, гэрээнд тусгагдсан эрх үүргийн хэрэгжилт зэргийг үндэслэн 92.2 хувь биелэлттэй  дүгнэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil