.

ХАНДАЛТ
150239

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь ЗГ-ын 2015 оны 01 сарын 12-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолын дагуу шинэчилсэн бүтэц зохион байгуулалттайгаар нийт 11  орон тоотойгоор Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн статустайгаар орон нутгийн төсвөөс санхүүжиж тус аймагт байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй...

                     НЭГ. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

1.1 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт: Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны /ЗГҮАХ/-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Байгаль орчныг сайд гүйцэтгэхээр тусгагдсан 9 зорилт, үйл ажиллагааг 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 89 хувийн биелэлттэй хэрэгжүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil