.

ХАНДАЛТ
141250

 /2015 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар/

/төгрөг/

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

2015 онд Батлагдсан төсөвт өртөг /төгрөг/

Гэрээний дүн /төгрөг/

Олгосон санхүүжилт /төгрөг/

Үлдэгдэл санхүүжилт /төгрөг/

Батлагдсан төсвийн үлдэгдэл /төгрөг/

Гэрээний эхлэх хугацаа

Гэрээний дуусах хугацаа

Гүйцэтгэгчийн нэр

Утасны дугаар

Хүлээж авсан хугацаа /нэмэлт тайлбар/

1. Хөрөнгө оруулалт

1

Соёл амралтын хүрээлэнгийн орчныг тохижуулах

           101,695,500

          101,000,000

           101,000,000

                                 -  

                     695,500

2015 оны 07-р сарын 10

2015 оны 09-р сарын 21

Смартланд Монголиа ХХК

99057454 99113426

2015 оны 11-р сарын 03 өдөр

2

Соёл амралтын хүрээлэнд модлог ургамлын цэцэрлэг байгуулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх

             27,031,900

           26,800,000

           25,460,000

                  1,340,000

                      231,900

2015 оны 04-р сарын 20 өдөр

2016 оны 06-р сарын 15 өдөр

"Мөнх ногоон мод"  ХХК

99137020

1340000 төгрөгийг барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулав.

3

Соёл амралтын хүрээлэнд услалтын систем, дагалдах төхөөрөмж, ус нөөцлөх сав суурилуулах

            30,080,500

            29,951,750

            29,951,750

                                 -  

                      128,750

2015 оны 04-р сарын 15 өдөр

2015 оны 06-р сарын 24 өдөр

"Өлзийт Одон Оргил" ХХК

91098509

2015 оны 06-р сарын 30 өдөр

4

Монгол Улсын Засгийн газрын Ногоон хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд ойн зурвас байгуулах ажлыг дэмжих /3га/ хашаа

              6,000,000

             5,797,600

              5,797,600

                                 -  

                     202,400

2015 оны 04-р сарын 15 өдөр

2015 оны 10-р сарын 10 өдөр

"Ногоон харш" ХХК

91919969

2016 оны 10-р сарын 30 өдөр

5

Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах зорилтоор усны хайгуул хийж, инженерийн хийцтэй худаг гаргах

            22,000,000

            21,500,000

            21,500,000

                                 -  

                     500,000

2015 оны 07-р сарын 27 өдөр

2015 оны 08-р сарын 25 өдөр

"Эхний эхэн" ХХК

99193679

2015 оны 09-р сарын 28 өдөр

 

Нийт ажил

  186,807,900

  185,049,350

  183,709,350

        1,340,000

        1,758,550

 

 

 

 

 

2. Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ

1

Ойн ангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжих, ногоон байгууламжийн усалгаа, арчилгааны зардал, шатахуун, багаж тоног төхөөрөмж, ажиллагсадын хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл, цалин НДШ, бусад

           55,590,900 

           40,904,695

           40,896,934

                          7,761

                   1,471,202

 

 

 

 

 Цалин НДШ

               9,146,841

              7,688,888

                  1,457,953

 

 

 

 

 Үйл ажиллагааны зардал /ус, цахилгаан, шатахуун/

             5,539,364

              5,533,876

                         5,488

 

 

 

 

 багаж тоног төхөөрөмж,  хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл,  бусад

2

Хууль бус ан агнуур, хээрийн түймэрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх эргүүл шалтгалтын ажлыг зохион байгуулах

              4,412,600 

             4,072,920

                2,911,700

 

                  1,500,900

 

 

 

 

 

3

Усны болон хог хаягдлын нэгдсэн тоо бүртгэлийн ажлыгзохион байгуулж, менежментийг сайжруулах, мэдээллийн сан бий болгох, техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамж суурилуулах.

             3,000,000 

             2,650,000

               1,728,500

 

                   1,271,500

 

 

 

 

 

4

Тусгай хамгааллттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, биотехникийн арга хэмжээг авах, байгаль хамгаалагчийн цалин, НДШ

              5,145,500 

             4,662,000

              4,584,486

 

                        77,514

 

 

 

 

Байгаль хамгаалагчийн цалин, НДШ

                 483,500

                 482,500

 

                           1,000

 

 

 

 

Тусгай хамгааллттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, биотехникийн арга хэмжээг авах  (Өвс тэжээл хужир).

5

Говьсүмбэр аймгийн экологийн боловсрол хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сургалт сурталчилгаа, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах

             2,000,000 

             2,000,000

                 907,400

 

                  1,092,600

 

 

 

 

 

6

Байгаль хамгаалах ажилд идэвхтэй оролцож БО-ны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлын баталгаатай мэдээлэл иргэн, идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг урамшуулах, мод тарьсан иргэн, ААНБ-д урамшуулал олгох

              5,000,000

 

              3,422,500

 

                  1,577,500

 

 

 

 

 

7

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг ногоон байгууламж бий болгох, мод бут тарих, хөрс сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх

              3,483,000

                  432,150

                 373,550

                       58,600

                      318,450

 

 

 

 

ААНБ-ын ногоон байгууламж хариуцан ажиллах алба хаагчдыг чадавхжуулах сургалт

              1,600,000

                1,591,000

                         9,000

 

 

 

 

Хар шороон хөрс, бууц бэлтгэх ажлын зардал

              1,450,850

               1,200,000

                    250,850

 

 

 

 

Хаврын мод тарилтын бэлгэл ажлыг хангах, модны нүх ухах тарьц суулгац

3

Соёл амралтын хүрээлэнд мод тарих, услах, арчлах ажлын гэрээ

             14,200,000

            14,200,000

            14,200,000

                                 -  

 

2014 оны 04-р сарын 20 өдөр

2014 оны 09-р сарын 30 өдөр

"Монгол тарвас" ХХК

23061 98002998 96607009

2015 оны 11-р сарын 20 өдөр

 

Нийт бараа

    92,832,000

    87,142,320

    85,521,334

        1,789,652

        7,310,666

 

 

 

 

 

 

 

  279,639,900

  272,191,670

 269,230,684

        3,129,652

        9,069,216

 

 

 

 

 

2015 оны батлагдсан төсөв

                       279,639,900.0

Тайлант хугацаанд олгосон санхүүжилт

                          279,639,900.0

2015 оны 12 сарын 31 өдрөөр санхүүжилт

                       279,639,900.0

Тайлант хугацааны зардалын гүйцэтгэл

                          270,570,684.0

2015 оны 12 сарын 31 өдрөөр үлдэгдэл

                                          -  

Тайлант хугацааны дансны  үлдэгдэл

                               9,069,216.0

 


Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны БХНСАХЗ-ын зарцуулалтын мэдээ

 /2015 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар/

/төгрөг/

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

2015 онд Батлагдсан төсөвт өртөг /төгрөг/

Гэрээний дүн /төгрөг/

Олгосон санхүүжилт /төгрөг/

Үлдэгдэл санхүүжилт /төгрөг/

Батлагдсан төсвийн үлдэгдэл /төгрөг/

Гэрээний эхлэх хугацаа

Гэрээний дуусах хугацаа

Гүйцэтгэгчийн нэр

Утасны дугаар

Хүлээж авсан хугацаа /нэмэлт тайлбар/

1. Хөрөнгө оруулалт

1

Соёл амралтын хүрээлэнгийн орчныг тохижуулах

           101,695,500

          101,000,000

           101,000,000

                                 -  

                     695,500

2015 оны 07-р сарын 10

2015 оны 09-р сарын 21

Смартланд Монголиа ХХК

99057454 99113426

2015 оны 11-р сарын 03 өдөр

2

Соёл амралтын хүрээлэнд модлог ургамлын цэцэрлэг байгуулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх

             27,031,900

           26,800,000

           25,460,000

                  1,340,000

                      231,900

2015 оны 04-р сарын 20 өдөр

2016 оны 06-р сарын 15 өдөр

"Мөнх ногоон мод"  ХХК

99137020

1340000 төгрөгийг барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулав.

3

Соёл амралтын хүрээлэнд услалтын систем, дагалдах төхөөрөмж, ус нөөцлөх сав суурилуулах

            30,080,500

            29,951,750

            29,951,750

                                 -  

                      128,750

2015 оны 04-р сарын 15 өдөр

2015 оны 06-р сарын 24 өдөр

"Өлзийт Одон Оргил" ХХК

91098509

2015 оны 06-р сарын 30 өдөр

4

Монгол Улсын Засгийн газрын Ногоон хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд ойн зурвас байгуулах ажлыг дэмжих /3га/ хашаа

              6,000,000

             5,797,600

              5,797,600

                                 -  

                     202,400

2015 оны 04-р сарын 15 өдөр

2015 оны 10-р сарын 10 өдөр

"Ногоон харш" ХХК

91919969

2016 оны 10-р сарын 30 өдөр

5

Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах зорилтоор усны хайгуул хийж, инженерийн хийцтэй худаг гаргах

            22,000,000

            21,500,000

            21,500,000

                                 -  

                     500,000

2015 оны 07-р сарын 27 өдөр

2015 оны 08-р сарын 25 өдөр

"Эхний эхэн" ХХК

99193679

2015 оны 09-р сарын 28 өдөр

 

Нийт ажил

  186,807,900

  185,049,350

  183,709,350

        1,340,000

        1,758,550

 

 

 

 

 

2. Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ

1

Ойн ангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжих, ногоон байгууламжийн усалгаа, арчилгааны зардал, шатахуун, багаж тоног төхөөрөмж, ажиллагсадын хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл, цалин НДШ, бусад

           55,590,900 

           40,904,695

           40,896,934

                          7,761

                   1,471,202

 

 

 

 

 Цалин НДШ

               9,146,841

              7,688,888

                  1,457,953

 

 

 

 

 Үйл ажиллагааны зардал /ус, цахилгаан, шатахуун/

             5,539,364

              5,533,876

                         5,488

 

 

 

 

 багаж тоног төхөөрөмж,  хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл,  бусад

2

Хууль бус ан агнуур, хээрийн түймэрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх эргүүл шалтгалтын ажлыг зохион байгуулах

              4,412,600 

             4,072,920

                2,911,700

 

                  1,500,900

 

 

 

 

 

3

Усны болон хог хаягдлын нэгдсэн тоо бүртгэлийн ажлыгзохион байгуулж, менежментийг сайжруулах, мэдээллийн сан бий болгох, техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамж суурилуулах.

             3,000,000 

             2,650,000

               1,728,500

 

                   1,271,500

 

 

 

 

 

4

Тусгай хамгааллттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, биотехникийн арга хэмжээг авах, байгаль хамгаалагчийн цалин, НДШ

              5,145,500 

             4,662,000

              4,584,486

 

                        77,514

 

 

 

 

Байгаль хамгаалагчийн цалин, НДШ

                 483,500

                 482,500

 

                           1,000

 

 

 

 

Тусгай хамгааллттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, биотехникийн арга хэмжээг авах  (Өвс тэжээл хужир).

5

Говьсүмбэр аймгийн экологийн боловсрол хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сургалт сурталчилгаа, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах

             2,000,000 

             2,000,000

                 907,400

 

                  1,092,600

 

 

 

 

 

6

Байгаль хамгаалах ажилд идэвхтэй оролцож БО-ны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлын баталгаатай мэдээлэл иргэн, идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг урамшуулах, мод тарьсан иргэн, ААНБ-д урамшуулал олгох

              5,000,000

 

              3,422,500

 

                  1,577,500

 

 

 

 

 

7

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг ногоон байгууламж бий болгох, мод бут тарих, хөрс сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх

              3,483,000

                  432,150

                 373,550

                       58,600

                      318,450

 

 

 

 

ААНБ-ын ногоон байгууламж хариуцан ажиллах алба хаагчдыг чадавхжуулах сургалт

              1,600,000

                1,591,000

                         9,000

 

 

 

 

Хар шороон хөрс, бууц бэлтгэх ажлын зардал

              1,450,850

               1,200,000

                    250,850

 

 

 

 

Хаврын мод тарилтын бэлгэл ажлыг хангах, модны нүх ухах тарьц суулгац

3

Соёл амралтын хүрээлэнд мод тарих, услах, арчлах ажлын гэрээ

             14,200,000

            14,200,000

            14,200,000

                                 -  

 

2014 оны 04-р сарын 20 өдөр

2014 оны 09-р сарын 30 өдөр

"Монгол тарвас" ХХК

23061 98002998 96607009

2015 оны 11-р сарын 20 өдөр

 

Нийт бараа

    92,832,000

    87,142,320

    85,521,334

        1,789,652

        7,310,666

 

 

 

 

 

 

 

  279,639,900

  272,191,670

 269,230,684

        3,129,652

        9,069,216

 

 

 

 

 

2015 оны батлагдсан төсөв

                       279,639,900.0

Тайлант хугацаанд олгосон санхүүжилт

                          279,639,900.0

2015 оны 12 сарын 31 өдрөөр санхүүжилт

                       279,639,900.0

Тайлант хугацааны зардалын гүйцэтгэл

                          270,570,684.0

2015 оны 12 сарын 31 өдрөөр үлдэгдэл

                                          -  

Тайлант хугацааны дансны  үлдэгдэл

                               9,069,216.0

 

БАЙРШИЛ

Bairshil