.

ХАНДАЛТ
150239

 Ус хэрэглээний тоо хэмжээ, зориулалтаас хамаарч   аймгийн байгаль орчны газар , Усны сав газрын захиргаа тус тус зөвшөөрөл өгнө.

Дэлгэрэнгүй...

2014 оноос эхлэн ус ашиглалтын тайланг ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага дараах загвараар бэлтгэнэ.

Ус ашиглалтын тайлангийн агуулга:

Дэлгэрэнгүй...

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримтүүд

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ус ашиглах хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil