АЛБАН ХААГЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
албан хаагчдын утасны жагсаалт

Албан хаагчид

Албан тушаал

Утасны дугаар

1 Д.Мөнх-Эрдэнэ

Газрын дарга

70543063
2 Т. Дашцэдэн Ой,цөлжилт биологийн олон янз байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
3 С.Сувдмаа Хүрээлэн буй орчны бохирдол,  гамшиг, газрын  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
4 Н.Солонго Аялал жуулчлал тусгай хамгаалалттай газар нутаг сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
5 Ц.Цэрэнчимэд Нягтлан бодогч
6 Д.Отгонбаяр Архив бичиг хэрэг / нярав/
7 С.Түмэндэлгэр Сүмбэр сумын байгаль хамгаалагч
8 А.Оч-Эрдэнэ Газрын жолооч
9 Д. Батцэцэг Үйлчлэгч