АЛБАН ХААГЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
албан хаагчдын утасны жагсаалт

Албан хаагчид

Албан тушаал

Утасны дугаар

1 Д.Мөнх-Эрдэнэ

Газрын дарга

99087636
2 Б.Сарантуяа Усны нөөц ашиглалт хамгаалалт төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай ажиллах дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 99479679
3 Г.Анх-Амгалан Газрын хэвлий БО-ны үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 99648839
4 Б.Цолмон-Эрдэнэ Аялал жуулчлал тусгай хамгаалалттай газар нутаг сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 99985115
5 Ц.Цэрэнчимэд Нягтлан бодогч 99561632
6 Т.Анхбаяр Архив бичиг хэрэг / нярав/ 99010587
7 С.Түмэндэлгэр Сүмбэр сумын байгаль хамгаалагч 99617628
8 А.Оч-Эрдэнэ Газрын жолооч 93050571
9 З.Хатантуул Үйлчлэгч 86668466