2016 онд Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

5526

2016 оны 4 дүгээр улиралын байдлаар тус газарт иргэд аж ахуйн нэгжээс 31 хүсэлт албан бичгээр ирүүлсэн. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гаргуулахаар 7 аж ахуйн нэгж байгууллага, Байгаль орчны Менжментийн төлөвлөгөө батлуулахаар 10 ААНБ, Ус ашиглуулах дүгнэлт 4 ААНБ, Иргэдээс 3 хүсэлт, албан хаагчдаас 7 өргөдөл хүсэлт ирсэнээс шийдвэрлэлтийн явц 100% хувьтай байна.

Тоон мэдээг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн дэлгэрэнгүй /хүснэгтээр/

ААНБайгууллага болон хувь хүмүүсийн нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтэд эзлэх хувь/

БОНБЕҮ

БОМТөлөвлөгөө

Ус ашиглуулах дүгнэлт

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой

1

Магнай трейд

 

+

 

 

2

УС-ДУ

 

 

+

 

3

НИК

 

+

 

 

4

Илчлэг шивээ

 

+

 

 

5

Талын илч

+

 

 

 

6

ЭМ ДИ ЭФ

 

 

+

 

7

Петротрак

 

 

+

 

8

Чойр кашмер

+

 

 

 

9

Алхана трейд

 

+

 

 

10

Баялаг эмээлт

 

 

+

 

11

Чойр хайрхан

 

+

 

 

12

НЕБУ

 

+

 

 

13

Сүмбэр сумын ЗД

+

 

 

 

14

Шивээ-Овоо

 

+

 

 

15

Илчлэг шивээ

 

+

 

 

16

Шивээ-Овоо

 

+

 

 

17

Чойр кашмер

 

+

 

 

18

Тохижилт сүмбэр

+

 

 

 

19

Nes oil

+

 

 

 

20

СРМС

+

 

 

 

21

Г.Анх-Амгалан

 

 

 

+

22

О.Гонгорбаатар

 

 

 

+

23

Горгаз

+

 

 

 

24

Б.Нандин-Эрдэнэ

 

 

 

+

25

С.Цэцэгхорлоо

 

 

 

+

26

Ж.Лхагважас

 

 

 

+

27

Албн хаагчдаас

 

 

 

+

28

Б.Гэрэлтуяа

 

 

 

+

29

З.Хатантуул

 

 

 

+

30

С.Түмэндэлгэр

 

 

 

+

31

М.Жаргал

 

 

 

+

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт /%/

1

БОАЖГ

31

31

100%

 

 

  Тайлан бичсэн:                                 Т.Анхбаяр

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

Та өөрийн санал, хүсэлтээ оруулна уу.
Та нэрээ оруулна уу.