Өргөдөл, гомдол санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын тайлан

220

Тус байгууллагад 2016 оны 1-р улирлын байдлаар Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гаргуулах хүсэлт 3, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан батлуулах 3, Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах 2 хүсэлт, дотоод өргөдөл 1 тус тус ирсэн байна. Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжээс нийт 9 өргөдөл хүсэлт хүлээн авснаас хуулийн хугацаанд 5 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа 4 өргөдөл хүсэлт байна.
Үүнээс. 2016 оны 1-р улирлын байдлаар өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэлт 55,5 хувьтай байна.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

Та өөрийн санал, хүсэлтээ оруулна уу.
Та нэрээ оруулна уу.