БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛААР 2014 ОНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

130

 2014 онд Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд нийт 326 665.0 мянган төгрөг төсөвлөгдсөнөөс, 2014 оны эхний 11 сарын байдлаар хуваарийн дагуу 322 717.1 мянган төгрөгний санхүүжилт хийгдээд байна. Гүйцэтгэл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан хуваарийн дагуу хийгдэж байна. 1. Хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Аймгийн Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсгүүд байгуулагдан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулж дараахи ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн ба гүйцэтгэсэн байгууллага, гэрээний дүн болон гүйцэтгэлийн дүнг  хавсаргав.

 

Хөрөнгө оруулалт                                                                          /мянган төгрөг/

Хөрөнгө оруулалт

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

зөрүү

Соёл амралтын хүрээлэнгийн талбайд ногоон байгууламжийн усалгааны худаг гаргах 18 000.0 16 143.8 1 856.2
Соёл амралтын хүрээлэнгийн хашааг томосгож, шинээр барих 50 000.0 50 000.0
Соёл амралтын хүрээлэнд мод тарих, услах, арчлах 80 000.0 66 000.0 Гэрээ сунгасан үлдэгдэл=14000.0
Соёл амралтын хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийн усны сав угсрах, усаалгааны шугам татах    15 265.0 15 058.0 Хэмнэлт=7.0

Үлдэгдэл=200.0

Соёл амралтын хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийн модны нүх бэлтгэх ажил гүйцэтгэх гэрээ 7 000.0 7 000.0
Говьсүмбэр аймагт 10.2 га талбайд ойн зурвас байгуулах 22 000.0 22 000.0
Соёл амралтын хүрээлэнг төвлөрсөн усан хангамжид холбох 10 000.0 10 000.0
Улсын чанартай авто замын дагуу ойн зурвасын усалгааны нөөц сав суурилуулах 7 053.0 7 011.75 41.25
Нийт 209 318.0 200 213.55 1 904.45
Он дамжих ба гэрээний үлдэгдэл 14    200.0

 

2.Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний хүрээнд дараах ажил, үйлчилгээ хийгдэж байна.                                                              /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр харуулав./

Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ  Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү
Хээрийн түймэр болон байгаль орчны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл- хяналтын ажлын зардал 5 750.0 5 505.7 244.3
Экологийн боловсрол хөтөлбөр 6 000.0 6 000.0
Хөрсны ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх 7 347.0 7 347.0
Хур хог цэвэрлэх 24 700.0 24 700.0
Чойрын богд уулын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалт, агнуурын менежментийн хэрэгжилт хангах, биотехникийн арга хэмжээний зардал 7 000.0 6 100.0 900.0
Модны урамшуулалын зардал 8 550.0 8 550.0
Ногоон байгууламжийн болон мод үржүүлгийн газрын усалгаа, арчилгаа 15 500.0 15 500.0
Ногоон байгууламжийн арчилгаа усалгаа хариуцах ажилчдын цалин, НДШ 29 000.0 27 000.0 2 000.0
Ногоон байгууламжийн арчилгааны багаж тоног төхөөрөмж, хөдөлмөр хамгааллын зардал 4 500.0 4 500.0
Ногоон байгууламжийн судалгаа шинжилгээ сургалт сурталчилгаа, туршлага судлах ажил болон бусад зардал 6 000.0 6 000.0
Усны менежментийг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, “УМАРД ГОВИЙН ГҮВЭЭТ ХАЛХЫН ДУНДАД ТАЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА”-тай хамтран усны тоо бүртгэлийн ажил зохион байгуулах. 3 000.0 3 000.0
Нийт 117 347.0 200 213.55 3 144.3
Цуцлагдсан ажил 11 550.0

 

ДҮГНЭЛТ:

    Соёл амралтын хүрээлэн байгуулахтай холбогдон гарсан зардал 182 969.7 /нэг зуун наян хоёр сая есөн зуун жаран есөн мянга долоон зуу/ төгрөг буюу нийт зардлын  57% эзэлж байна.
Автозамын дагуу Ногоон хэрэм төслийн зурвас байгуулах болон төвийн ногоон байгууламжийн арчилгаатай холбогдон гарсан зардал 84 113.9 /наян дөрвөн сая нэг зуун арван гурван мянга  есөн зуу/ төгрөг буюу нийт зардлын  26% эзэлж байна.

      Цуцлагдсан ба хийгдээгүй ажил

  Модны урамшуулал олгох журмыг шинэчлэн баталж өөрчлөлт оруулах болсонтой холбоотойгоор энэ онд төлөвлөгдсөн  8 550.0 /найман сая таван зуун тавин мянга/ төгрөгийн зардлыг ирэх жилээс олгох болж байгаа тул  хойлшогдсон байна.
Усны менежментийг сайжруулах арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөгдсөн – 3 000.0/гурван сая/ төгрөгийн ажил 2015 онд хэрэгжихээр хойшилсон.
Он дамжин гэрээ сунгасан ажил-1. Мөнгөн дүн 14200.0 /арван дөрвөн сая хоёр зуун мянга/ төгрөг байна.
Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр авч үзвэл 2014 оны үйл ажиллагааны хэмнэлт 5 048.7 /таван сая дөчин найман мянга долоон зуун / төгрөг байхаар тооцоо гарч  байна.   Тендерийн хэмнэлт гараагүй.
Дээрхи зардлуудыг төлөвлөгөөний дагуу үр ашигтай байх зарчмыг баримтлан хэтрүүлэн зарцуулсан зардал үгүй  үр бүтээлтэй, 92.1% гүйцэтгэлтэй  ажиллсан байна.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

Та өөрийн санал, хүсэлтээ оруулна уу.
Та нэрээ оруулна уу.