БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЛАА.

29
БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЛАА.
Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар зэрлэг амьтны амьдрах орчныг тэтгэх зорилгоор өвөлжилт хүндэрсэн зудын эрсдэлтэй байгааг харгалзан био техникийн арга хэмжээг авч ажиллалаа.
Нийт 43 боодол өвс, 10 кг хужир 10 цэгт байршууллаа.
Хамтран ажилласан: Сум дундын Ойн анги, Сүмбэр сумын 5-р багийн малчид