Худаг өрөмдөх зөвшөөрөл хэрхэн авах вэ?

230

Ус хэрэглээний тоо хэмжээ, зориулалтаас хамаарч   аймгийн байгаль орчны газар , Усны сав газрын захиргаа тус тус зөвшөөрөл өгнө.

Иргэн буюу ус хэрэглэгч ААНБ нь зөвшөөрөл авахдаа аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албанд өргөдөл гаргах бөгөөд өргөдөлд дараахи мэдээллийг тусгана:

  • Ус хэрэглэх зориулалт, тоо хэмжээ
  • Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн бичгийн хуулбар
  • Худгийн мэдээлэл зэрэг болно

Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны ус хэрэглэгчийн худгийг усны мэдээллийн санд бүртгэж, худгийн паспорт олгого.

Харин үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар худаг гаргах бол тухай үйлдвэрийн оршин байгаа газрын харьяалах Сав газрын захиргаа тус тус олгоно.