Ус ашиглалтын тайлан

235

Ус ашиглалтын тайланг ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага дараах загвараар бэлтгэнэ.

Ус ашиглалтын тайлангийн агуулга:

  1. Урд оны үйл ажиллагааны товч тайлан
  2. Усны эх үүсвэрийн талаар
  3. Тухайн онд ашигласан усны хэмжээ
  4. Усны горимын ажиглалтын талаар
  5. Усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийн талаар
  6. Хаягдал /бохир/ усны талаар
  7. Ус эргүүлэн ашиглах, ус хэмнэх технологийн талаар
  8. Ус хэрэглэгчтэй хийсэн гэрээний талаарх мэдээ