Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримтүүд

329

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ус ашиглах хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:

 №

Бүрдүүлэх материал

1

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт бүхий албан бичиг

2

Ашиглах усны эх үүсвэрийн байршлын зураг

3

Ус, рашааны нөөц, чанар, найрлагыг тогтоосон хайгуул, судалгааны тайлан, ашиглаж болох усны боломжит нөөцийн талаарх дүгнэлт  /БОНХЯ-ны БХЗГ-ын Усны нөөцийн хэлтэс /267545/

4

Худгийн паспортын хуулбар

5

Хоногт ашиглах усны хэмжээ, зориулалт

6

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, дүгнэлт

7

БОНХЯамны Ой, ус, тусгай хамгаалалттай кадастрын хэлтсийн лавлагаа /266434/

– Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн

– Аль усны сав газарт хамаарагдах талаар

8

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, үндсэн үйл ажиллагааны техник, эдийн засгийн үзүүлэлт

9

Барилга байгууламжийн зураг, төсөл

10

Урд оны уулын ажлын болон ус ашиглалтын тайлан, ус ашиглуулах дүгнэлт

11

Холбоо барих хүний нэр, утасны дугаар

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

Та өөрийн санал, хүсэлтээ оруулна уу.
Та нэрээ оруулна уу.