Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримтүүд

251

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ус ашиглах хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:

 №

Бүрдүүлэх материал

1

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт бүхий албан бичиг

2

Ашиглах усны эх үүсвэрийн байршлын зураг

3

Ус, рашааны нөөц, чанар, найрлагыг тогтоосон хайгуул, судалгааны тайлан, ашиглаж болох усны боломжит нөөцийн талаарх дүгнэлт  /БОНХЯ-ны БХЗГ-ын Усны нөөцийн хэлтэс /267545/

4

Худгийн паспортын хуулбар

5

Хоногт ашиглах усны хэмжээ, зориулалт

6

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, дүгнэлт

7

БОНХЯамны Ой, ус, тусгай хамгаалалттай кадастрын хэлтсийн лавлагаа /266434/

– Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн

– Аль усны сав газарт хамаарагдах талаар

8

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, үндсэн үйл ажиллагааны техник, эдийн засгийн үзүүлэлт

9

Барилга байгууламжийн зураг, төсөл

10

Урд оны уулын ажлын болон ус ашиглалтын тайлан, ус ашиглуулах дүгнэлт

11

Холбоо барих хүний нэр, утасны дугаар